Najväčšia komunita Ford fanúšikov na Slovensku

Najväčšia komunita Ford fanúšikov na Slovensku

Stanovy

FordClub.sk » Stanovy

Stanovy občianskeho združenia

Článok 1

Základné ustanovenia

1.1. Názov združenia je: FordClub.sk
1.2. Sídlom združenia je Rajecká ul. č. 32, 821 07 Bratislava
1.3. Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky.
1.4. FordClub.sk je založené na dobu neurčitú.

Článok 2

Právne postavenie

2.1. FordClub.sk je nezávislou spoločnosťou s právnou subjektivitou. Združenie FordClub.sk je založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2.2. FordClub.sk je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti. V právnych vzťahoch vystupuje združenie svojím vlastným menom a za svoje záväzky zodpovedá svojím majetkom. Členovia neručia za jeho záväzky.

Článok 2

Ciele činnosti

3.1. Cieľom FordClub.sk je vytvárať podmienky umožňujúce združovanie majiteľov vozidiel Ford na Slovensku, zastupovať a chrániť práva a záujmy svojich členov a poskytovať členom pomoc a výhody klubu.
3.2. Za účelom dosiahnutia týchto cieľov bude FordClub.sk pre svojich členov organizovať spoločenské aktivity so zameraním na podporu klubu, bude organizovať zrazy, stretnutia, súťaže a pod.,
3.3. Podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.
3.4. Poskytovanie sociálnej pomoci.

Článok 4

Členstvo

4.1. Členstvo v FordClub.sk je dobrovoľné.
4.2. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.
4.3. Členovia prípravného výboru, t.j. zakladajúci členovia sa automaticky stávajú riadnymi členmiFordClub.sk.
4.4. O prijatí za člena rozhoduje predstavenstvo FordClub.sk na základe elektronickej prihlášky na webehttp://www.fordclub.sk.
4.5. Členovia prispievajú na činnosť združenia členským príspevkom, ktorého výška je stanovená predstavenstvom FordClub.sk.
4.6. Po platnej registrácii, obdrží nový člen členskú kartu platnú ako doklad o členstve vo FordClub.sk
4.7. Členstvo zaniká:
a) vystúpením z FordClub.sk – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení predsedníctvu združenia,
b) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení člena z dôvodov hrubého porušovania povinností člena,
c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
d) zánikom združenia.

Článok 5

Práva a povinnosti členov

5.1 Riadny člen:
a) sa riadi stanovami združenia a zdržuje sa akéhokoľvek konania, ktoré by odporovalo stanovámFordClub.sk,
b) má právo používať členskú kartu, ktorá dosvedčuje jeho členstvo v združení a využívať zľavy od zmluvných partnerov a združení,
c) má právo aktívne sa podielať na činnosti združenia,
d) ma právo vnášať návrhy a pripomienky prostredníctvom webovej stránky,
e) svojím chovaním a jednaním háji záujmy združenia,
f) platí riadne členské príspevky,
g) zúčastňuje sa na zasadnutí valného zhromaždenia FordClub.sk (ďalej len “VZ”) a hlasuje na ňom,
h) má právo podávať návrhy a sťažnosti k činnosti orgánov FordClub.sk,
5.2 Registrovaný člen
a) sa riadi stanovami združenia a zdržuje sa akéhokoľvek konania, ktoré by odporovalo stanovámFordClub.sk
b) má právo aktívne sa podieľať na činnosti združenia
c) má právo vnášať návrhy a pripomienky prostrednictvom webových stránok
d) svojím chováním a jednaním háji záujmy združenia

Článok 6

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie
b) predsedníctvo
c) revízor

Článok 7

Valné zhromaždenie

7.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých riadnych členov združenia.
7.2. Valné zhromaždenie najmä:
a) schvaľuje stanovy a ich zmeny,
b) volí a odvoláva predsedu a členov predsedníctva,
c) volí a odvoláva revízora,
d) rozhoduje o vylúčení člena,
e) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,
f) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
g) rozhoduje o zrušení združenia.
7.3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, spravidla jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 1/3 členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Rozhodnutie na VZ je prijaté, ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas.
7.4. Člen FordClub.sk môže v prípade svojej neúčasti na zasadnutí valného zhromaždenia písomne splnomocniť inú osobu, ktorá sa môže zaňho zúčastniť valného zhromaždenia a hlasovať na ňom. Podpis na plnomocenstve musí byť overený.

Článok 8

Predsedníctvo

8.1. Predsedníctvo je štatutárnym a výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
8.2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby najmenej raz ročne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak sú prítomní všetci jeho členovia. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov.
Predsedníctvo najmä:
a) zastupuje FordClub.sk pred tretími osobami
b) riadi a zabezpečuje činnosť FordClub.sk,
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
d) vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení združenia,
e) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,
8.3. Za FordClub.sk koná každý člen predsedníctva samostatne. Za FordClub.sk sa podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia pripojí svoj podpis ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne
8.4. Člen predsedníctva môže v prípade svojej neúčasti na zasadnutí písomne splnomocniť zástupcu, ktorý sa môže zaňho zúčastniť hlasovania. Podpis na plnomocenstve musí byť overený.
8.5. Prvými členmi predsedníctva sú zakladajúci členovia, t.j. členovia prípravného výboru, ktorí si na svojom prvom zasadnutí zvolia spomedzi seba svojho predsedu.
8.6. VZ volí a odvoláva predsedu a členov predsedníctva.

Článok 9

Revízor

9.1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
9.2. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v predsedníctve.
9.3. Revízor najmä:
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie stanov.
9.4. VZ volí a odvoláva revízora.

Článok 10

Hospodárenie združenia

10.1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom, ktorý je vlastníctvom FordClub.sk alebo je v jeho správe na základe nájomnej alebo inej zmluvy a slúži výhradne na plnenie jeho cieľov. Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia.
10.2. Hospodárenie a účtovanie FordClub.sk sa uskutočňuje v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
10.3. Všetky finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave.
10.4. Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky vo forme:
a) príspevkov, darov od právnických a fyzických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
b) výnosov z verejných zbierok, lotérií, zo vzdelávacích a spoločenských akcií,
c) príjmov z činností pri naplňovaní cieľa združenia,
d) úrokov z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch,
e) dotácií zo štátneho rozpočtu,
f) dedičstva,
g) výnosov z majetku združenia,
h) dobrovoľných členských príspevkov.
10.5. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.
10.6. V záujme utvárania vlastných zdrojov, môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a stanovami združenia.

Článok 11

Zánik združenia

11.1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení
11.2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
11.3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Zostávajúci majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné ciele a činnosti podobné cieľom likvidovaného združenia, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

12.1. Stanovy boli schválené na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 17.06.2009 pričom nadobúdajú účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.
12.2. Právne skutočnosti v stanovách neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.
12.3. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.

 

V Bratislave dňa 17.06.2009

STAŇTE SA RIADNYM ČLENOM FORDCLUB.SK

  • Získaš zľavy u partnerov klubu
  • Budeš mať klub bez reklám
  • Môžeš inzerovať v sekcii bazár
  • Získaš mnoho iných výhod ...
Stať sa členom